Missie en Visie

 

Missie
De Protestantse Gemeente Gramsbergen streeft ernaar alle mensen deelgenoot te maken van Gods liefde en trouw. Zij wil iets uitstralen van Gods koninkrijk en zijn bedoelingen en mensen betrekken bij het werken in Zijn wijngaard en onze samenleving.

Uit: Beleidsplan PG Gramsbergen 2023

Visie
De Protestantse Gemeente Gramsbergen wil een gemeente zijn die:
- Haar fundament kent in de verkondiging van het Bijbels evangelie
- Open wil staan voor de maatschappelijke actualiteit en dit een plaats geeft in de erediensten.
- Zich kenmerkt door de zorg voor elkaar en de naaste in de ruimste zin van het woord
- Oog heeft voor wat zich aandient in onze moderne samenleving.


 

Organisatie

De Protestantse Gemeente Gramsbergen telt ongeveer 2400 leden, verdeeld over ongeveer 1100 pastorale eenheden.

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant(en), ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Het dagelijks bestuur is in handen van het moderamen.  Een belangrijke rol is verder weggelegd voor het college van kerkrentmeesters, dat belast is met de zorg voor de materiële zaken van de kerkelijke organisatie. Administratieve ondersteuning wordt geleverd door het kerkelijk bureau.