Kerkenraad

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant(en), ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en diakenen.


Onder de kerkenraad fungeren:

❖  De pastorale wijkteams

 • wijkteam Oost
 • wijkteam West
 • wijkteam Noord
 • wijkteam Zuid
 • wijkteam Ouderen voor het Zorgcentrum

Bovengenoemde wijkteams bestaan uit:

 • een of meer ouderling/wijkhoofden
 • pastorale bezoekers
 • diakenen en assistent-diakenen
 • contactpersonen

❖  Het college van diakenen en assistent-diakenen
❖  Het college van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters
❖  Een jeugdteam bestaande uit jeugdouderlingen en jeugdwerkbegeleiders


De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse commissies:

 • Zendingscommissie
 • Evangelisatiecommissie
 • Liturgische bloemschikcommissie
 • Zangdienstcommissie
 • Commissie Beeld en Geluid

De kerkenraad heeft tot taak:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
 • het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad
 • het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering
 • het vaststellen van de plaatselijke regelingen

De kerkenraad vergadert 6 tot 7 x keer per jaar (gemiddeld om de 6 weken).


De kerkenraad benoemt een moderamen, bestaande uit:

 • voorzitter
 • scriba
 • voorzitter kerkrentmeester
 • voorzitter diaconie
 • predikant(en)

Het moderamen komt gemiddeld 3 weken voorafgaand aan de Kerkenraad samen (6 tot 7 keer per jaar).
Het Moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad.


De Kerkenraad heeft de volgende leden
  
Voorzitter
     Dhr. Max Bakhuis (interim)
Scriba
     Dhr. Henry Wilpshaar
Predikanten
    
Ds. Bart Breunesse
    Ds. Arthur Broekman
    Ds. Henriette Schaap
Voorzitter college van kerkrentmeesters
     Dhr. Harm Potze
Secretaris college van kerkrentmeesters
     Mevr. Miny Lohuis-Hekman
Penningmeester college van kerkrentmeesters
     Vacant
Ouderling-kerkrentmeester
     Mevr. Els Drost
Wijkhoofd Ouderen
     Mevr. Berta Horsman-v.d. Berg
Wijkhoofd Centrum Zuid
     Hilleen Westerhof-Spijkers
Wijkhoofd Centrum Noord
     Mevr. Marja Stoeten
Wijkhoofd Buitengebied Oost
 Henriët Vinke - Meijer 
Wijkhoofd Buitengebied West
     Mevr. Ria de Wilde-Hulzebosch
Ouderling Evangelisatie
     vacant
Ouderling Jeugd
   Mevr. Janine Mink
Voorzitter Diaconie
   Mevr. Hermien Bakhuis
Secretaris Diaconie
   Mevr. Géa Hekman
Penningmeester Diaconie
   Mevr. Jolanda Withaar
Diaken Jeugd
   Mevr. Francisca Klement
Diaken
   Mevr. Jenny Meesters-Kroezen
Diaken
   Dhr. Eric Nijmeijer
Diaken
Gerrit Jan Vinke
Diaken
Henk WaterinkNotulist
     Miny Lohuis

Nauw betrokken bij de Kerkenraad, maar geen lid is:
Ouderling met speciale functie
     Dhr. Erik Blaauwbroek


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.