Kerkenraad

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit de predikant(en), ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en diakenen.


Onder de kerkenraad fungeren:

❖  De pastorale wijkteams

 • wijkteam Oost
 • wijkteam West
 • wijkteam Noord
 • wijkteam Zuid
 • wijkteam Ouderen voor het Zorgcentrum

Bovengenoemde wijkteams bestaan uit:

 • een of meer ouderling/wijkhoofden
 • pastorale bezoekers
 • diakenen en assistent-diakenen
 • contactpersonen

❖  Het college van diakenen en assistent-diakenen
❖  Het college van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters
❖  Een jeugdteam bestaande uit jeugdouderlingen en jeugdwerkbegeleiders


De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse commissies:

 • Zendingscommissie
 • Evangelisatiecommissie
 • Liturgische bloemschikcommissie
 • Zangdienstcommissie
 • Commissie Beeld en Geluid

De kerkenraad heeft tot taak:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
 • het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad
 • het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering
 • het vaststellen van de plaatselijke regelingen

De kerkenraad vergadert 6 tot 7 x keer per jaar (gemiddeld om de 6 weken).


De kerkenraad benoemt een moderamen, bestaande uit:

 • voorzitter
 • scriba
 • voorzitter kerkrentmeester
 • voorzitter diaconie
 • predikant(en)

Het moderamen komt gemiddeld 3 weken voorafgaand aan de Kerkenraad samen (6 tot 7 keer per jaar).
Het Moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad.


De Kerkenraad heeft de volgende leden
  
Voorzitter
     Mevr. Hannie Kwant
Scriba
     Mevr. Henriëtte Gerrits
Predikant
     Ds. Hetty Boersma
Voorzitter college van kerkrentmeesters
     Dhr. Arie Noorlander
Secretaris college van kerkrentmeesters
     Mevr. Miny Lohuis-Hekman
Penningmeester college van kerkrentmeesters
     Dhr. Jan Marsman
Ouderling-kerkrentmeester
     Dhr. Henk van de Belt
Wijkhoofd Ouderen
     Mevr. Berta Horsman-v.d. Berg
Wijkhoofd Centrum Zuid
     Mevr. Geke Smit-Vinke
Wijkhoofd Centrum Noord
     Mevr. Akke Dijkman
Wijkhoofd Buitengebied Oost
     Mevr. Geke Drenth
Wijkhoofd Buitengebied West
     Mevr. Gea Hulzebosch-Odink
Ouderling Evangelisatie
     Mevr. Jennie Bakker-Nijeboer
Ouderling Jeugd
   Mevr. Janine Mink
Voorzitter Diaconie
   Mevr. Hermien Bakhuis
Secretaris Diaconie
   Mevr. Tjitsche Kuperus
Penningmeester Diaconie
   Dhr. Dick Bouws
Diaken Jeugd
   Dhr. Jan Lennips
Diaken
   Mevr. Hermien Bouwhuis
Diaken
   vacant


Nauw betrokken bij de Kerkenraad, maar geen lid zijn:
 
Notulist
     vacant
Ouderling met speciale functie
     Dhr. Erik Blaauwbroek


De contactgegevens van de bovenstaande personen vindt u hier.