Actie Kerkbalans

Als kerkelijke gemeente staan we op een punt waarop er bepalende keuzes gemaakt moeten worden voor de nabije toekomst. Gaan we verder met een dominee die zich volledig kan inzetten voor onze gemeente of moet er gekort worden op de invulling van de vacature?

Geen gemakkelijke keuze, wij zien dat onze gemeente leeft en er veel activiteit is, gemeenteleden die enthousiast iets willen doen en deze mensen hebben een ruggensteun of vraagbaak nodig. Ondersteuning van vrijwilligers is eigenlijk een must voor onze gemeente.

Daarnaast zien wij ook dat de vaste vrijwillige bijdrage langzaam terugloopt; ook een punt waar rekening mee gehouden moet worden. Ook in een kerk moet alles wel betaald worden.Indien wij als kerk in Gramsbergen en buitengebied duidelijk willen uitstralen dat iedereen welkom is en hiervoor ook voldoende menskracht willen kunnen inzetten is de steun van u als gemeente hiervoor echt nodig, zowel in daden alsook financieel.

Als kerkenraad en kerkrentmeesters hebben we gekozen om komend jaar te gaan voor een volledige predikant om ieder gemeentelid en vrijwilliger waar ook uit de gemeente een gelijkwaardige ondersteuning te kunnen geven. Om dit financieel rond te kunnen krijgen doen wij een beroep op u, als lid van onze kerkelijke gemeente van Gramsbergen, als wij de komende weken bij u langs komen met de Aktie Kerkbalans.

Geef voor je kerk is het thema van de Actie Kerkbalans die weer van start is gegaan. Het klinkt simpel en direct, maar geld is wel een basis waarop het kerkelijk werk steunt en waardoor

onze kerk actief kan zijn en blijven in het geven hulp en/of ondersteunen van ideeën die door de vrijwilligers in bijvoorbeeld jeugdwerk, ouderenpastoraat of evangelisatie naar voren gebracht worden. De vaste vrijwillige bijdrage is onontbeerlijk als we samen een actieve levende kerkelijke gemeente willen zijn, een kerk waar iedereen altijd terecht kan.
De Actie Kerkbalans wordt van harte bij u aanbevolen.

Wellicht is de envelop al bij u bezorgd zo niet dan valt deze komende week bij u in de bus. Ook nu weer een kleurige folder, gemaakt door vrijwilligers, waarin het doel en de noodzaak van de Actie Kerkbalans voor de Protestantse Gemeente Gramsbergen toegelicht wordt en een brief waarop u uw bijdrage kunt vermelden. Volgende week zal de envelop weer opgehaald worden. Wij willen u vragen de brief tijdig in te vullen en klaar te leggen, dit scheelt de ophalers veel extra werk.

Voor 2019 zijn de meeste toezeggingen ontvangen, waarvoor onze dank. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan vragen wij u dit alsnog te doen op rekeningnummer
NL16 RABO 0322 7384 58  ten name van Protestantse Gemeente Gramsbergen.

Alvast bedankt, College van kerkrentmeesters