ANBI-gegevens Protestantse gemeente te Gramsbergen

A.  Algemene gegevens  

Naam instelling:

Protestantse gemeente te Gramsbergen

RSIN/Fiscaal nummer:

002555128 (PROTESTANTSE GEMEENTE GRAMSBERGEN)

RSIN/Fiscaal nummer:

824142251 (DIACONIE PROT. GEM. GRAMSBERGEN)

Website adres: www.pggramsbergen.nl

E-mail:

scriba@pggramsbergen.nl

Adres:

De Mars 12

Postcode:

7783 EM

Plaats:

Gramsbergen

Postadres:

Postbus 52

Postcode:

7783 ZH

Plaats:

Gramsbergen

Telefoonnummer: 0524-561075

De Protestantse gemeente te Gramsbergen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (Ordinantie 1, artikel 1, lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5, lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is hier te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gramsbergen.
 

B.  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).


C.  Doelstelling/visie
De Protestantse Gemeente Gramsbergen wil een gemeente zijn die:
•  haar fundament kent in de verkondiging van het Bijbels evangelie;
•  open wil staan voor de maatschappelijke actualiteit en dit een plaats geeft in de erediensten;
•  zich kenmerkt door de zorg voor elkaar en de naaste in de ruimste zin van het woord;
•  oog heeft voor wat zich aandient in onze moderne samenleving.

De Protestantse Gemeente Gramsbergen streeft ernaar alle mensen deelgenoot te maken van Gods liefde en trouw. Zij wil iets uitstralen van Gods koninkrijk en Zijn bedoelingen en mensen betrekken bij het werken in Zijn wijngaard en onze samenleving.

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier vinden. Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.
 

E.  Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. De kerkrentmeesters waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De taak van het college van diakenen is om mensen bij te staan die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken en hen de helpende hand te bieden. Zij organiseren en coördineren hulp aan hen die noodlijdend zijn in binnen-  en buitenland, en richten zich daarbij niet alleen op medechristenen maar ook op hen die een andere (geloofs)overtuiging hebben, vanuit de overtuiging dat Gods liefde uitgaat naar alle mensen.  Ook zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een en ander vindt u ook in het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Gramsbergen. Activiteiten die bedoeld zijn om het geestelijk leven en de onderlinge verbondenheid te onderhouden en te doen groeien worden met name in het ‘winterseizoen’ georganiseerd (van september tot Pasen). Een overzicht van deze activiteiten vindt u hier op de site.

 

G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.  Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Verkorte staat van baten en lasten

College van kerkrentmeesters
Jaarrekening 2018

  Begroting
2018
Rekening
2018
Rekening
2017
 
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 34.738 35.889 34.163
Bijdragen gemeenteleden 263.120 246.926 256.993
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 10.265 12.789 11.181
       
Totaal baten 308.123 295.604 302.336
       
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 182.844 220.689 141.409
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.500 4.316 7.314
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 18.600 17.863 18.300
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 57.705 27.974 93.032
Salarissen (koster, organist, e.d.) 17.050 16.576 18.412
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 23.124 23.791 22.351
Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.300 2.031 1.519
       
Totaal lasten 308.123 313.240 302.336
       
Resultaat baten - lasten
0
-17.637
0

College van diakenen
Jaarrekening 2018

  Begroting
2018
Rekening
2018
Rekening
2017
 
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 19.500 23.416 23.628
Bijdragen gemeenteleden 51.500 52.699 52.517
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - - -
       
Totaal baten 71.000 76.115 76.145
       
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 182.844 220.689 141.409
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 62.365 66.088 69.481
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.000 3.222 3.039
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen - - -
Salarissen (koster, organist, e.d.) - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.400 1.567 1.217
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.600 2.874 2.817
       
Totaal lasten 71.000 75.116 77.919
       
Resultaat baten - lasten
0
999
-1.774

De ANBI-gegevens zijn hier ook te downloaden als PDF.