Kerkenraad

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, welke wordt gevormd door de predikanten, ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en diakenen.

Onder de Kerkenraad fungeren:

Pastorale wijkteams:

 • wijkteam Oost
 • wijkteam West
 • wijkteam Noord
 • wijkteam Zuid
 • wijkteam Ouderen voor het Zorgcentrum

Bovengenoemde wijkteams bestaan uit:

 • ouderling-wijkhoofd
 • pastorale bezoekers
 • diakenen en assistent-diakenen
 • contactpersonen

College van diakenen en assistent-diakenen

College van ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters

Jeugdteam bestaande uit jeugdouderlingen en jeugdwerkbegeleiders

De Kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door diverse commissies:

 • Zendingscommissie
 • Evangelisatiecommissie
 • Liturgische bloemschikcommissie
 • Vesperdienstcommissie
 • Paastijdcommissie
 • Zangdienstcommissie
 • Kerk en Israëlcommissie


De Kerkenraad heeft tot taak:

• de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld
• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
• het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
• het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing
• het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen.
• het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
• het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering
• het vaststellen van de plaatselijke regelingen.


De Kerkenraad vergadert 6 tot 7 x keer per jaar (gemiddeld om de 6 weken).

De Kerkenraad benoemt een moderamen, bestaande uit:

 • voorzitter
 • scriba
 • voorzitter kerkrentmeester
 • voorzitter diaconie
 • predikanten

Het moderamen komt gemiddeld 3 weken voorafgaand aan de Kerkenraad samen (6 tot 7 keer per jaar).

Het Moderamen heeft als taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de Kerkenraad.

Functie Naam Telefoonnummer Persoonlijke mailadressen
       
Predikant Ds. R.W. Biewinga 0524-563447 r.biewinga@kpnmail.nl
Predikant  Ds. H. Boersma 0524-300522 domineehetty@gmail.com
Voorzitter Kerkenraad Mevr. H. Kwant-van der Hulst 0524-562674 hanniekwant@hotmail.com
Scriba Mevr. H.  Gerrits 0524-562379 scriba@pggramsbergen.nl
Voorzitter  Coll. van Kerkrentm. Dhr. A. Noorlander 0524-562796  
Secretaris  Coll. van Kerkrentm.  Mevr. M. Lohuis 0524-561811  
Penningmeester Coll. van Kerkrentm. Dhr. J. Marsman 0524-562020 marsman@kpnplanet.nl
Ouderling Coll. van Kerkrentm.  Dhr. H.  van de Belt 0524-562506  
Wijkhoofd Ouderen Mevr. B. Horsman   bertahorsman@hotmail.com

Wijkhoofd Centrum Zuid

 

Mevr. G. Smit

 

0524-562212

06-54614066

fam-smit-vinke@kpnmail.nl
Wijkhoofd Centrum Noord Mevr. A. Dijkman 0524-563333 a.dijk.man@hotmail.com
Wijkhoofd Buitengebied Oost Mevr. G. Drenth 0524-562515  
Wijkhoofd Buitengebied West Mevr. G. Hulzebosch 0524-563779  
Ouderling Evangelisatie Mevr. J. Bakker 0524-561636  
Ouderling Jeugd Mevr. J.  Heidotting-Schuurhuis    
Voorzitter Diaconie Mevr. G. Hekman 0524-562769  

Secretaris Diaconie

 

Mevr. T. Kuperus

 

0524-561863

06-14114713

tjitschepk@gmail.com
Penningmeester Diaconie Dhr. D. Bouws 0524-561582 dbouws@caiway.nl
Diaken Mevr. S. Meier 0524-561764 henkmeier@hetnet.nl
Diaken  Dhr. M.  Koers 0524-563506  
Diaken  Mevr. M.  Hofsink 0524-561080  
Diaken Mevr. K. Hutten 0524-562783  
Diaken Jeugd Dhr. J.  Lennips 0524-562175 aljalennips@outlook.com
       
Geen leden KR      
Tijdelijk Kerkelijk werker Pastoraat Mevr. E. Kolthof 0523-262583  
Kerkelijk werker Ouderen Drs. D. Hoekstra    
       
Notulist Mevr. M. Biewinga 0524-563447 r.biewinga@kpnmail.nl
Ouderling met speciale functie Dhr. E. Blaauwbroek 0524-562188